Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8770
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong mô hình trồng bắp lai của nông hộ tại huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Thị Mỹ Trân
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “ Phân tích hiệu quả kinh tế trong mô hình trồng bắp lai của nông hộ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp” nhằm phân tích mức hiệu quả kinh tế và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai của nông hộ, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện thu nhập cho nông hộ sản xuất bắp lai tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tổng số 41 nông hộ có tham gia sản xuất bắp lai tại 3 xã Tân Dinh, Tân Hòa, Tân Huề của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp được chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, phương pháp DEA (Data Envelopment Annalysis) để phân tích mức hiệu quả kinh tế, bên cạnh đó sử dụng mô hình hồi quy Tobit để xác định mức độ ảnh hưởng các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất bắp lai tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Qua kết quả điều tra và phân tích 41 nông hộ trồng bắp lai tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp mức hiệu quả kinh tế trung bình mà hộ đạt được là 56,6%. Chi phí trung bình mà hộ bỏ ra để sản xuất bắp lai là 4.861,09 nghìn đồng/1.000 m2 và lợi nhuận thu lại là 3.612,41nghìn đồng/1.000 m2. Phần lớn nông hộ tốn nhiều chi phí vào phân, thuốc BVTV và công lao động mà giá bán thì thấp nên hiệu quả kinh tê mang lại là chưa cao.Qua đó, cũng xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai của nông hộ bao gồm diện tích đất sản xuất bắp lai, khoảng cách từ nhà đến các mảnh đất và vay vốn. Bên cạnh đó, giá bán liên tục xụt giảm đây cũng là nguyên nhân làm giảm đi hiệu quả kinh tế của người dân
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8770
ISSN: B1510591
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.