Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8794
Title: Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Hà Tĩnh
Sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.59-61
Abstract: Hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học là một trong các nhiệm vụ cơ bản, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục đích tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; góp phần hình thành và nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học; nâng cao chất lượng đào tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8794
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.