Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8794
Nhan đề: Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Hà Tĩnh
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Dung
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Hà Tĩnh
Sinh viên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.59-61
Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học là một trong các nhiệm vụ cơ bản, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục đích tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; góp phần hình thành và nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học; nâng cao chất lượng đào tạo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8794
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.