Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87997
Title: Ảnh hưởng của hàm lượng protein lên tăng trưởng và hiệu quả sừ dụng thức ăn của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Mỹ Á
Keywords: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu protein của cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức có mức protein là: 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% với cùng mức năng lượng (19,5MJ/kg). Kích cỡ cá thí nghiệm từ 6 g/con, thời gian thí nghiệm là 60 ngày. Kết quả cho thấy, tỉ lệ sống của cá sặc rằn không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng protein khác nhau trong thức ăn. Tốc độ tăng trưởng của cá tăng từ hàm lượng protein 25% đến 40% và tăng trưởng không có sự khác biệt từ mức 40 – 50% protein. Hệ số thức ăn (FCR) giảm và hiệu quả sử dụng protein giảm khi hàm lượng protein trong thức ăn tăng từ 25% đến 50%. Sử dụng phương pháp đường cong gãy khúc Broken-line xác định nhu cầu protein thích hợp trong thức ăn của cá sặc rằn là 38,27%.
Description: 18tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87997
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.