Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88000
Title: Đánh giá tăng trưởng và thành phần sinh hóa của lươn đồng (Monopterus albus) nuôi thương phẩm
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 30 bể nuôi lươn sử dụng thức ăn viên ở Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Long An nhằm đánh giá tăng trưởng và thành phần sinh hóa của lươn đồng ở các giai đoạn nuôi thương phẩm. Kết quả ghi nhận kích cỡ lươn bình quân 3,44±0,90 g/con mật độ thả nuôi 200-350 con/m2. Sau 8 tháng nuôi lươn đạt khối lượng 156,39±34,2 g/con. Tương quan giữa khối lượng lươn và tháng nuôi được thể hiện qua phương trình y=8,5187x1,3659 (R2=0,9146) và giữa khối lượng lươn và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối được thể hiện qua phương trình y=0,0853x0,5004 (R2=0,6574). Thành phần hóa học của lươn thể hiện ẩm độ và lipid có sự trái ngược, ở kích cỡ <10g (ẩm độ 73,22%, lipid 4,48%). Tương quan giữa hàm lượng lipid và kích cỡ lươn được thể hiện qua phương trình y=3,8644x0,1074 (R2=0,5596), hàm lượng protein được thể hiện bằng phương trình đường thẳng. Tương quan giữa năng lượng và kích cỡ lươn được thể hiện qua phương trình y=5,9056x0,0477 (R2=0,6388).
Description: 11tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88000
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
719.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.