Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88001
Nhan đề: Ảnh hưởng của hàm lượng protein lên tiêu hóa thức ăn của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Võ Phương Thùy
Từ khoá: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng tiêu hóa thức ăncủacá sặc rằn ở các mức protein làm cơ sở cho việc xây dựng công thức thứcănphù hợp cho cá sặc rằn. Thí nghiệm được bố trí với 6 nghiệmthức thức ăn. cómức protein từ 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%(bổ sung chất đánhdấu1% Cr2O3), có cùng mức năng lượng 19,5MJ/kg trong hệ thống 18 bể (250L)tuần hoàn. Cá thí nghiệm có kích cỡ trung bình 20g, mật độ 80 con/bể. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất có xu hướngtăngtheo mức protein trong thức ăn. Với mức protein 25%và 30%độtiêuhóathức ăn của cá đạt thấp. Độ tiêu hóa độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất tăngkhi thức ăn có hàm lượng protein 35% trở lên, tuy nhiên không có sựkhácbiệt thống kê so với các nghiệm thức từ 40-50% protein. Lượng phân thải giảm khi khi hàm lượng protein trong khoảng 35 đến 50% và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Như vậy, đối với cá sặc rằn, thức ăn có mức protein35% có độ tiêu hóa cao và giảm lượng chất thải vào môi trường
Mô tả: 12tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88001
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
252.79 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.