Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8808
Title: Đào tạo kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức
Authors: Đỗ, Thị Hương Thanh
Keywords: Đào tạo
Kế toán - kiểm toán
Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ hội
Việt Nam
Thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.84-86
Abstract: Theo Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 phê duyệt: ''Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp dịch vụ kế toán - kiểm toán và số lượng kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề; mở rộng thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán trong và ngoài nước. Để thực hiện theo đúng tiến độ chiến lược thì phải tận dụng tối đa các cơ hội phát triển song cũng có những thách thức không nhỏ mà cần có giải pháp thích hợp để vượt qua thách thức đó đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8808
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.