Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8821
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của Đại học Ngoại thương nhìn từ mô hình Denison
Authors: Nguyễn, Hoàng Ánh
Hoàng, Anh Duy
Hoàng, Thùy Dương
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Văn hóa tổ chức
Đại học Ngoại thương
Mô hình Denison
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 530 .- Tr.55-57
Abstract: Văn hoá tổ chức là một hệ thống những ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của tổ chức đồng thuận và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên, là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong công ty học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi trường xung quanh. Như vậy, có thể hiểu “Văn hóa tổ chức là hệ thống các giá trị, quan niệm và nguyên tắc hành vi hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức, được chia sẻ bên trong tổ chức, có ảnh hưởng mạnh đến cách thức hành động của các thành viên trong tổ chức đó”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8821
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.