Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88297
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình Một Phải Năm Giảm đối với việc sử dụng đầu vào của hộ trồng lúa ở huyện Trà Ôn và huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Đặng, Lan Anh
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình 1 phải 5 giảm đối với việc sử dụng đầu vào của hộ trồng lúa ở huyện Trà Ôn và huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Mô tả: 78 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88297
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.