Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88297
Title: Ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình Một Phải Năm Giảm đối với việc sử dụng đầu vào của hộ trồng lúa ở huyện Trà Ôn và huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Đặng, Lan Anh
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình 1 phải 5 giảm đối với việc sử dụng đầu vào của hộ trồng lúa ở huyện Trà Ôn và huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88297
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.