Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88372
Title: Vài nét về phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Pháp (1945-1954)
Authors: Lê, Trung Nghĩa
Keywords: Hồ Chí Minh
Phong trào yêu nước
Việt Kiều ở Pháp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 377 .- Tr.90-94
Abstract: Phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Pháp đã được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX gắn liền với những nhân vật nổi tiếng Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Ái Quốc... Giai đoạn 1945 - 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những định hướng lớn để phong trào yêu nước của Việt kiều tại Pháp phát triển, đóng góp quan trọng cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88372
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.