Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88372
Nhan đề: Vài nét về phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Pháp (1945-1954)
Tác giả: Lê, Trung Nghĩa
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Phong trào yêu nước
Việt Kiều ở Pháp
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 377 .- Tr.90-94
Tóm tắt: Phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Pháp đã được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX gắn liền với những nhân vật nổi tiếng Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Ái Quốc... Giai đoạn 1945 - 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những định hướng lớn để phong trào yêu nước của Việt kiều tại Pháp phát triển, đóng góp quan trọng cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88372
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.