Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8849
Title: Phát triển sản xuất cam theo hướng bền vững tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Lê, Hoàng Ngọc
Keywords: Sản xuất cam
Phát triển bền vững
Nghĩa Đàn
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.181-184
Abstract: Thông qua số liệu thu thập từ 117 hộ dân trồng cam, đồng thời phỏng vấn sâu và thảo luận với các cán bộ và chuyên gia trồng cam tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nghiên cứu này tập trung thảo luận về phát triển sản xuất cam bền vững trên địa bàn huyện. Kết quả chỉ ra rằng, muốn phát triển sản xuất cam theo hướng bền vững, địa phương cần có những giải pháp cụ thể, như: quy hoạch hình thành vùng sản xuất lớn, phát triển liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ với định hướng phát triển sản xuất cam dựa trên tiềm năng và lợi thế của địa bàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8849
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.