Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88551
Title: Ảnh hưởng của khẩu phần ăn lên tiêu hóa thức ăn của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tiến hành nhằm ảnh hưởng của mức ăn lên độ tiêu hóa ở cá sặc rằn (Trichopogaster pectoralis). Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức mức cho ăn: 60%, 70%, 80%, 90% so với mức cho ăn thỏa mãn 100% (đối chứng) mỗi nghiệm thức được lăp lại 4 lần, trong hệ thống 20 bể (250L) tuần hoàn. Cá thí nghiệm có kích cỡ trung bình 16g/con, mật độ 80 con/bể, thức ăn được dùng trong thí nghiệm là thức ăn công nghiệp 35%P được bổ sung chất đánh dấu 1% Cr2O3. Thời gian thí nghiệm là 6 tuần. Kết quả thí nghiệm cho thấy thấy độ tiêu hóa thức ăn giảm dần theo sự gia tăng mức cho ăn, độ tiêu hóa thức ăn thấp nhất ở nghiệm thức 100% và cao nhất ở nghiệm thức 60%. Độ tiêu hóa dưỡng chất (protein, khoáng carbohydrate và năng lượng) giảm dần theo mức cho ăn và có sự khác biệt giữa nghiệm thức 60% và 100% (p<0,05), tuy nhiên độ tiêu hóa lipid không bị ảnh hưởng bởi các mức cho ăn khác nhau. Tương ứng, lượng phân và ni tơ thải tăng theo mức cho ăn, đặc biệt là nghiệm thức 100%. Mức cho ăn thỏa mãn (100%) đã làm giảm độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất nên giảm hiệu quả sử dụng thức ăn khi nuôi cá sặc rằn và tăng lượng chất thải vào môi trường.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88551
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
336 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.