Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8857
Title: Giải pháp thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Thu hút đầu tư
Doanh nghiệp
Phát triển du lịch
Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.13-15
Abstract: Để góp phần thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chương trình hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2030 cần phải đẩy mạnh thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch. Do vậy, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào du lịch tỉnh Nghệ An thời gian qua để đưa ra các giải pháp có hiệu quả nhằm tiếp tục thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch Nghệ An thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8857
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.