Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8865
Nhan đề: Kinh nghiệm của một số quốc gia về vận dụng lý thuyết kinh tế hiện đại vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Bùi, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Minh Phượng
Nguyễn, Thị Hải Yến
Nguyễn, Văn Quỳnh
Từ khoá: Thể chế kinh tế
Lý thuyết kinh tế hiện đại
Kinh tế thị trường
Bài học kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.66-68
Tóm tắt: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ từ Đại hội VI đến Đại hội XII, quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển và ngày càng hoàn thiện. Bài viết trên cơ sở học tập kinh nghiệm của một số quốc gia (Nhật Bản, Thụy Điển, Trung Quốc) về vận dụng lý thuyết kinh tế hiện đại vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, sẽ đưa ra những bài học bổ ích có thể vận dụng ở Việt Nam thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8865
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.32 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.