Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8873
Title: Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Nâng cao năng lực
Cán bộ
Công chức
Cải cách hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 531 .- Tr.52-54
Abstract: Trong xu hướng cải cách hành chính (CCHC) hướng đến hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ CBCC đóng một vai trò hết sức quan trọng vào sự thành công hay thất bại của cải cách. Chính vì vậy, cùng với đẩy mạnh CCHC, nhiều nước tập trung vào phát triển nguồn lực con người trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ CBCC có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bài viết này nhằm phân tích sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực của đội ngũ CBCC nhằm đáp ứng yêu cầu CCHC ở Việt Nam và nêu lên các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ CB,CC.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8873
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.