Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8879
Title: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Hoàng, Thị Doan
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Văn hóa tổ chức
Động lực làm việc
Trường Đại học Đồng Tháp
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.73-76
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích tác động của các yếu tố văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 200 người lao động đang làm việc toàn thời gian tại Trường theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp, bao gồm: Sự công nhận và hợp tác làm việc; Định hướng về kế hoạch tương lai; Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị; Giao tiếp trong tổ chức; Đào tạo và Phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8879
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.