Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8914
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán của các DNNVV tại TP. Đà Nẵng
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Phần mềm kế toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.25-28
Abstract: Trên cơ sở khảo sát hơn 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNNV) trên địa bàn TP. Đà Nẵng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán (PMKT) của các doanh nghiệp, gồm: Yêu cầu của người sử dụng; Tính năng của PMKT; Chi phí sử dụng PMKT; Nhà cung cấp phần mềm; và Điều kiện hỗ trợ. Trong đó, 2 nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định lựa chọn là: Yêu cầu của người sử dụng và Nhà cung cấp phần mềm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết cũng đã đưa ra một số các hàm ý chính sách cho nhà quản trị tại các DNNVV trên địa bàn để có những phân tích, đưa ra quyết định lựa chọn PMKT tốt hơn cho hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8914
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.