Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8916
Title: Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Nguyễn, Văn Định
Keywords: Cổ tức
Chính sách cổ tức
Tỷ lệ trả
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.29-32
Abstract: Nhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưa thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8916
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.