Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8923
Title: Khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững: Tiềm năng của huyện Như Xuân (Thanh Hóa)
Authors: Dương, Văn Mạnh
Keywords: Di sản văn hóa
Phát triển bền vững
Thanh Hóa
Du lịch
Giá trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.63-66
Abstract: Hiện nay, du lịch văn hóa đang trở thành xu thế chủ đạo trong việc phát tríển của ngành du lịch, nhằm khai thác tiềm năng di sản văn hóa. Đối với Như Xuân, sự nhận thức đúng về mối quan hệ giữa giá trị di sản văn hóa và hoạt động phát triển du lịch bền vững sẽ tạo nên sự tương tác tích cực giữa bảo tồn và phát triển văn hóa và du lịch trong phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8923
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.