Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8970
Title: Giá trị những tư tưởng lớn của C.Mác về con người
Authors: Hồ, Sĩ Quý
Keywords: C.Mác
Con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.29-35
Abstract: Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và chủ nghĩa xã hội... thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Mác. Sứ mệnh của chủ nghĩa Mác không nằm ở vấn đề con người. Mặc dù vậy, những tư tưởng của C.Mác về con người lại vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người, có ý nghĩa to lớn đối với khoa học về con người và đối với sự nghiệp giải phóng con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8970
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.