Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8979
Nhan đề: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền ở Trung Quốc - Nghiên cứu trường hợp quận Thuận Đức
Tác giả: Tống, Đức Thảo
Nguyễn, Trọng Bình
Từ khoá: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền
Trung Quốc
Quận Thuận Đức
Lãnh đạo Đảng và chính quyền
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 02 .- Tr.110-116
Tóm tắt: Hội nghị Trung ương 4 khóa XVI (9-2004) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ rõ: "Sáp nhập cơ quan của Đảng và chính quyền ở địa phương có chức năng tương đồng và công việc tương tự nhau, mở rộng một cách thích hợp lãnh đạo của Đảng đồng thời là lãnh đạo chính quyền và đồng thời là lãnh đạo Đảng, giảm thiểu chức vụ lãnh đạo, giải quyết triệt để vấn đề chồng chéo, trùng lắp về chức năng và phân công công việc". Từ chủ trương này, năm 2009, quận Thuận Đức, Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông là quận/huyện đầu tiên của Trung Quốc thực hiện hợp nhất cơ quan Đảng và chính quyền. Đây là kinh nghiệm rất có giá trị cho Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8979
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Lý luận Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.16 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.