Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8989
Title: Ảnh hưởng của nồng độ khí CO₂ đến tỷ lệ rụng quả trong quá trình bảo quản quả nho xanh Ninh Thuận (NH 01 - 48) bằng phương pháp điều chỉnh khí (Controlled atmosphere - CA)
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Phạm, Anh Tuấn
Nguyễn, Xuân Phương
Keywords: Nho xanh
Điều chỉnh khí quyển
Nồng độ khí cacbon dioxit
Tỷ lệ rụng quả
Ninh Thuận
Bảo quản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 330+331 .- Tr.145-149
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của nồng độ CO₂ đến hiện tượng rụng quả trong quá trình bảo quản nho xanh Ninh Thuận NH01-48 bằng phương pháp điều chỉnh khí (Controlled Atmosphere - CA). Kết quả cho thấy trong môi trường bảo quản có điều chỉnh nồng độ khí CO₂ thì nồng độ khí CO₂ càng cao thì càng làm giảm hoạt lực của 2 enzym xenlulaza và pectinesteraza. Đây là nguyên nhân chính làm ngăn ngừa hiện tượng rụng quả trong quá trình bảo quản quả nho. Nghiên cứu đã khảo sát tỷ lệ rụng quả trong quá trình bảo quản và thấy rằng, mẫu đối chứng không thay đổi thành phần khí (20,9% O₂, 0,035% CO₂) bảo quản ở nhiệt độ 4 ± 0,5°C, độ ẩm 90 - 95% thì tỷ lệ rụng quả là 1,3%, còn các mẫu có điều chỉnh khí bảo quản ở cùng chế độ nhiệt độ và độ ẩm thì tỷ lệ này là 0% sau 30 ngày bảo quản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8989
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_422.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.