Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9002
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây vải thiều ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Authors: Phạm, Ngọc Văn
Keywords: Hiệu quả kỹ thuật
Hiệu quả kinh tế
Vải thiều
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 334 .- Tr.13-20
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho nông dân trồng vải tại huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu đi sâu vào việc phân tích hiệu quả sản xuất và hiệu quả kỹ thuật của hộ dân trồng vải bằng kỹ thuật kinh tế lượng. Áp dụng phương pháp đường giới hạn ngẫu nhiên (SFA) để phân tích hiệu quả. Dung lượng mẫu là 150 hộ trồng vải của huyện Thanh Hà. Kết quả tính toán chỉ ra: lợi nhuận trồng vải của 3 xã đạt bình quân 1.510,310 nghìn đồng/sào Bắc bộ (360 m²), tỷ suất lợi nhuận/chi phí bình quân là 0,3; tập trung vào các yếu tố đầu vào như công chăm sóc, thu hoạch, lượng lân, kali, sử dụng kỹ thuật kích thích ra hoa, thuốc bảo vệ thực vật làm tăng năng suất. Tuy nhiên yếu tố sử dụng thuốc bảo vệ thực vật làm tăng năng suất không đáng kể. Ngược lại sử dụng nhiều phân đạm làm giảm năng suất vải. Hiệu quả kỹ thuật trung bình của các bộ sản xuất vải thiều tại địa bàn huyện Thanh Hà là 95,58%. Số năm kinh nghiệm trồng vải càng cao thì hiệu quả kỹ thuật càng lớn, còn yếu tố diện tích trồng càng lớn thì hiệu quả kỹ thuật càng giảm. Giải pháp được đưa ra để tăng năng suất vải là cần tăng các yếu tố cơ bản như công chăm sóc, thu hoạch, lượng lân, kali, việc sử dụng kỹ thuật kích thích ra hoa, giảm lượng phân đạm, quy hoạch lại vườn vải để tận dụng được lợi thế tăng trưởng theo quy mô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9002
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_633.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.