Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9011
Nhan đề: Định lượng SO2 trong không khí tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, Hưng Phú và Thốt Nốt bằng phương pháp Tetrachloromercurate/Pararosanilin
Tác giả: Phạm, Vũ Nhật
Hồ, Minh Thuận
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Nam, thành phố Cần Thơ là một trong những thành phố có quá trình đô thị hóa-công nghiệp hóa phát triển mạnh của Việt Nam. Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa-công nghiệp hóa luôn đồng nghĩa với việc biến đổi môi trường tự nhiên, ở cả khuynh hướng tích cực và tiêu cực. Môi trường không những bị ô nhiễm do quá trình đô thị hóa, hoạt động canh tác của nông nghiệp, sinh hoạt, giao thông vận tải mà chủ yếu là do các hoạt động phát triển kinh tế của các khu công nghiệp. Cùng với sự tăng trưởng đồng bộ của các ngành công nghiệp thì vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được quan tâm đúng mức nguyên nhân là do các chất thải thải ra từ các ngành công nghiệp này. Một trong số đó là vấn đề ô nhiễm không khí, môi trường không khí bị ô nhiễm sẽ tác động xấu đến sức khỏe con người. Chất lượng không khí có thể bị ảnh hưởng do các khí gây ô nhiễm thải ra từ các khu công nghiệp, các nhà máy hay mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông cũng góp phần tạo ra các khí thải thải vào môi trường không khí. Xuất phát từ tình hình đó, trong bài luận văn này tiến hành khảo sát phương pháp xác định hành lượng SO2 trong mẫu không khí bằng phương pháp trắc quang sử dụng phổ hấp thu UV-Vis theo TCVN 5971:1995, qua đó khảo sát hàm lượng SO2 trong các mẫu khí thu được tại khu công nghiệp Hưng Phú, Trà Nóc 1, Thốt Nốt ở thành phố Cần Thơ và đánh giá mức độ ô nhiễm theo theo QCVN 05:2013/BTNMT và chỉ số chất lượng không khí (AQI). Qua kết quả khảo sát cho thấy phương pháp Tetracloromercurat(TCM)/ Pararosanilin (TCVN 5971-1995) phù hợp với yêu cầu phân tích, điều kiện phòng thí nghiệm và phạm vi áp dụng, đúng theo quy định của Thông tư Số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hàm lượng SO2 trong các mẫu khí thu tại các khu công nghiệp đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 05:2013 /BTNMT) và chỉ số AQI đều nằm trong khoảng chất lượng không khí không bị ô nhiễm.
Mô tả: 57tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9011
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.