Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9013
Title: Ảnh hưởng của luân canh cây trồng cạn trên đất trồng lúa ba vụ đến khả năng cung cấp lân của đất
Authors: Vũ, Văn Long
Nguyễn, Văn Quí
Châu, Minh Khôi
Keywords: Cây trồng cạn
Độ dẫn điện của đất
Lân hữu dụng
Lúa ba vụ
Luân canh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.97-101
Abstract: Lân (P) là dinh dưỡng đa lượng cho sự sinh trưởng và cùng giới hạn phát triển của cây trồng do các phản ứng cố định trong đất. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của phương pháp luân canh cây trồng cạn trên nền đất lúa đến khả năng cung cấp lân của đất trong vụ đông xuân 2013-2014 trên vùng đất trồng lúa ba vụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên theo 4 nghiệm thức: luân canh lúa - bắp, luân canh lúa - đậu nành, luân canh lúa - mè và nghiệm thức lúa ba vụ. Mẫu đất được thu thập vào ba giai đoạn: đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ. Kết quả thí nghiệm cho thấy pH đất ở các nghiệm thức luân canh cây trồng cạn khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức trồng ba vụ và giai đoạn đầu vụ (P< 0,01) và giai đoạn cuối vụ (P<0,05). EC đất giảm khi áp dụng luân canh, cây mè trên nền đất của lúa vào giai đoạn cuối vụ (P<0,05). P hữu dụng trong đất và giai đoạn cuối vụ ở nghiệm thức trồng lúa ba vụ cao hơn khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức luân canh cây trồng cạn (P<0,05). Mặt khác, sắt hoạt động trong đất giữa các nghiệm thức luân canh cây trồng cạn khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức chuyên canh lúa vào giai đoạn đầu vụ, nhưng không khác biệt ý nghĩa so với giai đoạn giữa vụ và cuối vụ. Áp dụng biện pháp luân canh cây trồng cạn có thể làm giảm lân hữu dụng trong đất. Cần nghiên cứu thêm các vùng canh tác lúa ba vụ khác nhằm đánh giá ảnh hưởng của biện pháp luân canh cây trồng cạn đến các đặc tính đất và độ hữu dụng của lân trong đất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9013
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_416.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.