Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/902
Title: Quy định của các Bộ luật Dân sự về bảo vệ người thứ ba ngay tình và thực tiễn giải quyết (Kỳ I)
Authors: Tưởng, Duy Lượng
Keywords: Bộ luật Dân sự
Pháp luật dân sự
Bảo vệ người thứ ba ngay tình
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.8-17, 47
Abstract: Tài liệu cung cấp những quy định của Bộ luật Dân sự 1995 và Bộ luật Dân sự 2005 bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/902
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.