Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9035
Title: Quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới và những giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Lê, Thị Hương
Keywords: Quan điểm
Kinh tế tư nhân
Thời kỳ đổi mới
Giải pháp
Giai đoạn hiện nay
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.10-12
Abstract: Nhận thức được vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong quá trình đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trong chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Đảng ta đã khẳng định: Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9035
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.