Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/905
Title: Tổng quan những nội dung sửa đổi, bổ sung lớn trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Hòa Bình
Keywords: Bộ luật Tố tụng Hình sự
Sửa đổi
Bổ sung
Năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 3 .- Tr.1-13
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những nội dung sửa đổi, bổ sung lớn, những quan điểm chỉ đạo sửa đổi, những công việc triển khai xây dựng bộ luật để đáp ứng những đổi mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/905
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_40.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.