Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9062
Nhan đề: Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Văn Hải
Hoàng, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Thực trạng
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.80-82
Tóm tắt: Bài báo tập trung phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn dựa trên tổng cầu và hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế nói chung và của các ngành kinh tế nói riêng. Bằng việc sử dụng những chỉ tiêu vĩ mô trong giai đoạn 2009 — 2017 như tài khoản vãng lai, đầu tư tư nhân, tiết kiệm chính phủ, tiết kiệm tư nhân, vốn đầu tư, lao động, và tổng sản phẩm quốc nội, bài báo cho thấy tiết kiệm trong dân là rất lớn, cho dù đầu tư tư nhân là cao, chiếm khoảng 37,87% trong tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tuy nhiên tài khoản vãng lai ở những năm gần đây (từ 2012) luôn thặng dư.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9062
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.09 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.111.71


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.