Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9062
Title: Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: Hoàng, Văn Hải
Hoàng, Thị Thu Hằng
Keywords: Thực trạng
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.80-82
Abstract: Bài báo tập trung phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn dựa trên tổng cầu và hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế nói chung và của các ngành kinh tế nói riêng. Bằng việc sử dụng những chỉ tiêu vĩ mô trong giai đoạn 2009 — 2017 như tài khoản vãng lai, đầu tư tư nhân, tiết kiệm chính phủ, tiết kiệm tư nhân, vốn đầu tư, lao động, và tổng sản phẩm quốc nội, bài báo cho thấy tiết kiệm trong dân là rất lớn, cho dù đầu tư tư nhân là cao, chiếm khoảng 37,87% trong tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tuy nhiên tài khoản vãng lai ở những năm gần đây (từ 2012) luôn thặng dư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9062
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.