Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9095
Title: Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết Dây vác (Cayratia trifolia L.) lên cấu trúc mô tụy tạng chuột nhắt trắng (Mus musculus) tổn thương bởi alloxan monohydrate.
Authors: Đái, Thị Xuân Trang
Diệp, Ngọc Thanh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết Dây vác (Cayratia trifolia L.) lên cấu trúc mô tụy tạng chuột nhắt trắng (Mus musculus) tổn thương bởi alloxan monohydrate” được khảo sát thông qua việc thực hiện tiêu bản hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột nhắt trắng bệnh đái tháo đường với phương pháp nhuộm kép Hematoxylin và Eosin Y (H & E). Khả năng hạ glucose huyết của cao chiết Dây vác được xác định bằng cách sử dụng alloxan monohydrate liều 135 mg/kg khối lượng chuột để gây bệnh đái tháo đường trên chuột nhắt trắng. Sau 21 ngày khảo sát, ghi nhận nồng độ glucose huyết ở các nghiệm thức điều trị bệnh và tiến hành giải phẫu thu mẫu tụy tạng để thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô tụy tạng chuột. Kết quả cho thấy, nghiệm thức chuột bệnh uống cao chiết Dây vác liều 100 mg/kg khối lượng chuột có glucose huyết tăng và tử vong hoàn toàn vào tuần thứ 2 điều trị bệnh. Nghiệm thức chuột bệnh uống cao chiết liều 200 mg/kg, 400 mg/kg khối lượng chuột và thuốc glucophage liều 108 mg/kg có biểu hiện giảm nồng độ glucose huyết so với nồng độ glucose huyết chuột bệnh trước khi điều trị. Kết quả khảo sát cấu trúc mô bệnh học tụy tạng cho thấy, cao chiết Dây vác liều 200 mg/kg và 400 mg/kg khối lượng chuột đều có hiệu quả phục hồi cấu trúc mô tụy tạng chuột tổn thương bởi alloxan monohydrate. Hiệu quả phục hồi cấu trúc mô học tổn thương của cao chiết Dây vác liều 400 mg/kg tương đương với thuốc glucophage liều 108 mg/kg. Ngoài ra, nồng độ glucose huyết và cấu trúc mô học tụy tạng ở chuột bình thường uống cao chiết Dây vác với liều 200 mg/kg và 400 mg/kg khối lượng chuột không khác biệt so với chuột bình thường. Vì vậy, cao chiết Dây vác ở hai liều 200 mg/kg và 400 mg/kg an toàn đối với cấu trúc mô học tụy tạng chuột nhắt trắng khỏe mạnh. Từ khóa: Cayratia trifolia (L), Mus musculus, Glucophage, mô bệnh học, Alloxan monohydrate, cấu trúc mô học tụy tạng.
Description: 60tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9095
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.