Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9099
Title: Các dạng định lý giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên.
Authors: Lâm, Hoàng Chương.
Đặng, Thị Thùy Dương
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu về “Các dạng định lý giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên”. Bài luận văn gồm 3 chương:  Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Trong chương này là hệ thống một số kiến thức về lý thuyết xác suất là không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất.  Chương 2: Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên. Nội dung chính là đánh giá được tốc độ hội tụ trong luật số lớn cho mô hình bước đi không cân bằng.  Chương 3: Định lý giới hạn trung tâm cho bước đi ngẫu nhiên. Nội dung chính là đánh giá về tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho mô hình bước đi cân bằng.
Description: 43tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9099
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
317.63 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.