Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91
Title: Mô hình bán Markov trong hệ thống khai thác các phương tiện cơ giới =
Other Titles: Markov model in the system of vehicle exploitation
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Chu kỳ bảo dưỡng
Sửa chữa nhỏ
Tình trạng kỹ thuật
Luồng hư hỏng
Trạng thái làm việc
Độ tin cậy
Xác suất hư hỏng
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.80-84
Abstract: Bài báo đưa ra mô hình khai thác hệ thống trên xe. Tính toán các thông số khai thác khi xe chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Từ đó có thể tính toán được chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý, hành trình dự trữ còn lại của xe.Tính toán toàn bộ chi phí cho quá trình tiến hành kiểm tra,bảo dưỡng kỹ thuật các hệ thống trên xe.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/91
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
145.17 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.