Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9105
Title: Khảo sát một số thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa từ cao chiết lá Mật Gấu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Gia Thịnh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm từ cao chiết lá Mật Gấu (Khảo sát một số thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa từ cao chiết lá Mật Gấu) được thực hiện tại phòng thí nghiệm E109 thuộc khoa Nông Nghiệp - trường Đại học Cần Thơ.Thời gian tiến hành thí nghiệm từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019. Các cao chiết lá cây Mật Gấu (Vernonia amygdanila) được chiết xuất bằng ethanol, hexane, ethyl acetate, butanol, nước được khảo sát đều chứa các hợp chất tự nhiên như phenolic, tannin, flavonoid. Cao chiết Ethyl acetate và cao chiết Tổng (ethanol) từ lá cây Mật Gấu có hàm lượng tannin cao nhất là 17,4% và 17,1%. Hàm lượng phenolic tổng đạt cao nhất là 11.666 mg gallic acid/g chiết xuất thuộc về cao chiết Ethyl acetate. Hàm lượng flavonoid từ cao chiết Ethyl acetate đạt cao nhất là 9.841 mg quercetin/g chiết xuất. Thí nghiệm hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết lá cây Mật Gấu được tiến hành bằng hai phương pháp là DPPH và ABTS. Cao chiết Ethyl acetate cho thấy khả năng kháng oxy hóa cao hơn các cao chiết còn lại với giá trị IC50 đạt thấp nhất là 44,76 µg/mL (với phương pháp DPPH) và 13,75 µg/mL (với phương pháp ABTS). Cây mật gấu có thể được xem là nguồn thực vật tự nhiên đầy tiềm năng của các hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn.
Description: 59tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9105
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.