Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9118
Title: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân
Authors: Nguyễn, Thái Bình
Lê, Thị Tình
Keywords: Hệ thống chính trị
Tổ chức bộ máy
Nghị quyết 18-NQ/TW
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 03 .- Tr.96-100
Abstract: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là việc làm khó, nhạy cảm và có nhiều cản trở. Lợi dụng việc ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, các thế lực thù địch đã đưa ra những luận điểm xuyên tạc, bóp méo sự thật. Do vậy, cần tiếp tục khẳng định giá trị đúng đắn của Nghị quyết, đồng thời khẳng định việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9118
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.