Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9124
Title: Nghiên cứu chất mang thích hợp để tồn trữ vi khuẩn có khả năng phân hủy benzene, toluene hoặc xylene
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Đặng, Anh Việt
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát khả năng sống sót của 7 dòng vi khuẩn phân hủy benzene, toluene hoặc xylene BZWI31, BZWI34, TLS34, TLS44, XLWWT3, XLS42 và XL6.2 trong 5 loại chất mang khác nhau sau thời gian 5 tháng và khảo sát khả năng phân hủy benzene, toluene hoặc xylene của vi khuẩn sau thời gian tồn trữ. Năm loại chất mang là bột talc, cám, bã mía, rơm và mạt cưa được khảo sát dựa vào khả năng duy trì mật số hơn 106 CFU/g chế phẩm và khả năng phân hủy benzene, toluene hoặc xylene của 7 dòng vi khuẩn sau thời gian tồn trữ. Sau 5 tháng tồn trữ, mật số của 7 dòng vi khuẩn trong 2 loại chất mang là bột talc và rơm đạt hơn 106 CFU/g chế phẩm; trong đó dòng vi khuẩn BZWI31, BZWI34 và XLWWT3 duy trì được mật số vi khuẩn (MSVK) cao nhất trong nghiệm thức bột talc, dòng vi khuẩn TLS34, TLS44, XLS42 và XL6.2 duy trì được MSVK cao nhất trong nghiệm thức rơm. Các dòng vi khuẩn trong những chế phẩm này đều duy trì được khả năng phân hủy benzene, toluene hoặc xylene. Như vậy bột talc được chọn làm chất mang để tồn trữ 3 dòng vi khuẩn BZWI31, BZWI34 và XLWWT3; rơm được chọn làm chất mang để tồn trữ 4 dòng vi khuẩn TLS34, TLS44, XLS42 và XL6.2 trong 5 tháng.
Description: 65tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9124
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.