Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9125
Title: Ảnh hưởng của pH đến khả năng phân hủy xylene của vi khuẩn
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Đinh, Minh Thư
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy hydrocarbon thơm trong hệ thống xử lý nước thải của Công ty lọc hóa dầu Nam Việt”, sáu dòng vi khuẩn XLS42, XLS43, XLWO6, XLWWT3, XLWWT4 và XLWWT5 được chứng minh có khả năng phân hủy xylene hiệu quả. Dòng XLWWT5 có đặc điểm của chi Pseudomonas, hai dòng XLS42, XLWWT3 và XLWWT4 có thể thuộc chi Bacillus. Hai dòng XLS43 và XLWO6 có thể thuộc chi Enterobacter. Khả năng phân hủy xylene của sáu dòng vi khuẩn sau 12 giờ cho thấy cả sáu dòng vi khuẩn đều có khả năng phân hủy 100% p-xylene và o-xylene ở cả 3 nồng độ 0,01%; 0,05%; 0,1%(v/v) xylene. Dòng XLWWT3 phân hủy cao nhất 99%, dòng XLS42 phân hủy 98% khi bổ sung 0,05% (v/v) xylene; kế đến, hai dòng XLS43 và XLWWO6 phân hủy 98% khi bổ sung 0,01% (v/v) xylene. Hai dòng XLWWT4, XLWWT5 phân hủy lần lượt 96% và 97% khi bổ sung 0,1% (v/v) xylene. Khảo sát ảnh hưởng pH đến khả năng phân hủy xylene 0,1(v/v) của vi khuẩn sau 12 giờ cho thấy cả 2 dòng vi khuẩn đều có khả năng phân hủy xylene ở cả 3 giá trị pH khảo sát, tuy nhiên pH=7 là pH tối ưu cho sự phân hủy ở cả 2 dòng vi khuẩn này. Dòng XLWWT5 phân hủy xylene kém hơn ở pH=8.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9125
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.