Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9139
Title: Đảm bảo quyền về đời sống riêng tư của trẻ em trong pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Nguyễn, Ngọc Hân
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2019
Abstract: Đề tài luận văn trình bày các vấn đề chung về quyền về đời sống riêng tư của trẻ em, các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền này và thực tiễn thực hiện việc đảm bảo quyền về đời sống riêng tư của trẻ em ở nước ta. Từ đó, luận văn đánh giá những điểm còn hạn chế của pháp luật cũng như của việc đảm bảo quyền về đời sống riêng tư của trẻ em và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Description: 48 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9139
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.