Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9196
Title: Ảnh hưởng của pH và sự thông khí đến khả năng phân hủy benzene của vi khuẩn
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Thị Ngọc Hương
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Sáu dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy benzene được phân lập từ hệ thống xử lý nước thải của Công ty lọc hóa dầu Nam Việt, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Khảo sát đặc điểm sinh hóa cho thấy dòng BZS42 có khả năng đồng hóa citrate, có hoạt tính urease và catalase. Bốn dòng vi khuẩn BZWI31, BZWI37, BZWI34 và BZWO6 đều có hoạt tính urease và catalase, thủy phân tinh bột. Dòng vi khuẩn BZS53 có hoạt tính urease. Hai dòng vi khuẩn Gram dương gồm BZS42 và BZWI34 đã được xác định có một số đặc điểm sinh hóa tương đồng với các đặc điểm của chi Bacillus, bốn dòng vi khuẩn Gram âm gồm BZS53, BZWI31, BZWI37 và BZWO6 mang một số đặc điểm tương đồng với chi Pseudomonas. Khảo sát khả năng phân hủy benzene trong môi trường khoáng tối thiểu sau 12 giờ nuôi cấy cho thấy 3 dòng vi khuẩn BZS42, BZWI34 và BZWO6 có khả năng phân hủy 100% benzene ở cả 3 nồng độ 0,01; 0,05; 0,1% (v/v), dòng vi khuẩn BZS53 có khả năng phân hủy hoàn toàn benzene ở nồng độ thấp 0,01; 0,05% (v/v). Khảo sát ảnh hưởng của pH và sự thông khí đến sự phân hủy benzene cho trong điều kiện thông khí hiệu quả phân hủy benzene cao hơn trong điều kiện không thông khí. Ở pH = 7 và pH = 8, cả 3 dòng vi khuẩn BZS42, BZWI34 và BZWO6 đều phân hủy hoàn toàn benzene (0,1%) sau 12 giờ nuôi cấy trong điều kiện thông khí. Trong điều kiện không thông khí, dòng BZWI34 phân hủy hoàn toàn benzene ở pH = 7 trong khi 2 dòng vi khuẩn BZS42 và BZWI34 phân hủy 100% benzene (0,1%) ở pH = 8 sau 12 giờ nuôi cấy.
Description: 40tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9196
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.