Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9229
Title: Khảo sát phương pháp và xác định hàm lượng chì trong một số loại nước sơn móng tay bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (F-AAS)
Authors: TS. Nguyễn, Thị Thu Thủy
Võ, Thị Ngọc Châu
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát phương pháp và xác định hàm lượng chì trong một số loại nước sơn móng tay bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (F-AAS)” được thực hiện từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019 với mục tiêu tối ưu hóa các thông số của thiết bị dùng để phân tích chì, khảo sát quy trình tối ưu để xử lý mẫu nước sơn trước khi phân tích chì có trong mẫu bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử F-AAS sau đó thẩm định lại quy trình phân tích và xác định hàm lượng chì có trong một số mẫu nước sơn móng tay trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Hàm lượng chì trong mẫu nước sơn được đánh giá theo “Thông tư 06/2011/TT-BYT, phụ lục số 06-MP”, cho phép hàm lượng chì trong mỹ phẩm là 20 mg/kg.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9229
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.91.106.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.