Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9231
Title: Những phát triển mới trong chế độ kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng
Chế độ tuần thị
Giám sát trong Đảng
Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 01 .- Tr.111-117
Abstract: Căn cứ theo Điều lệ công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, 2015 và 2017, bài viết nêu các nội dung của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm: tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo; cơ cấu tổ chức và nhân sự; phạm vi và nội dung kiểm tra, giám sát; phương thức làm việc và quyền hạn; quy trình làm việc; kỷ luật và trách nhiệm. Bài viết nêu những điểm mới trong các khía cạnh trên để thấy được sự phát triển của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9231
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.