Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92482
Title: Phản bác những luận điệu xuyên tạc tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Đinh, Quang Thành
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 388 .- Tr.74-80
Abstract: Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình lý luận khoa học tổng kết thực tiễn sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân Việt Nam, dù phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, song nhất định sẽ đi đến tương lai tươi sáng. Do đó, mọi sự bẻ cong, xuyên tạc về quyết định lựa chọn, hành trình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm này đều cần phải nhận diện đúng và bác bỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92482
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.