Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92482
Nhan đề: Phản bác những luận điệu xuyên tạc tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Văn, Thị Thanh Mai
Đinh, Quang Thành
Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Năm xuất bản: 2023
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 388 .- Tr.74-80
Tóm tắt: Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình lý luận khoa học tổng kết thực tiễn sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân Việt Nam, dù phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, song nhất định sẽ đi đến tương lai tươi sáng. Do đó, mọi sự bẻ cong, xuyên tạc về quyết định lựa chọn, hành trình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm này đều cần phải nhận diện đúng và bác bỏ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92482
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.