Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9255
Title: Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong nước mặt ở một số kênh rạch thuộc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ bằng phương pháp đo phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
Authors: Ths. Nguyễn, Thị Diệp Chi
NGUYỄN, LÊ HIỀN HẬU
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài đã thẩm định phương pháp định lượng 3 kim loại nặng: As, Hg, Ni trong các mẫu nước mặt thu được từ một số kênh rạch ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ bằng phương pháp đo phổ hấp thu nguyên tử AAS. Trong đó, dùng kỹ thuật GF-AAS để định lượng As, dùng kỹ thuật CV-AAS để định lượng Hg, dùng kỹ thuật F-AAS để định lượng Ni. Kết quả thẩm định đã đạt được như sau: Trong các khoảng nồng độ từ 0-20 ppb đối với As, 0-10 ppb đối với Hg, 0-0,25 ppm đối với Ni khoảng tuyến tính của phương pháp cao R2 > 0,995. Độ lặp lại %RSD của 3 kim loại đều nhỏ hơn 30% (As là 5,38%, Hg là 1,302%, Ni là 2,49%). Độ thu hồi 40% < H% <120% (As là 85,68%, Hg là 91,65%, Ni là 101,47%). Giới hạn phát hiện (LOD) của As là 0,54 μg/L, Hg là 0,141 μg/L, Ni là 0,0231 mg/L. Giới hạn định lượng (LOQ) của As là 1,8 μg/L, Hg là 0,47 μg/L, Ni là 0,077 mg/L. Kết quả thẩm định phương pháp đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn AOAC năm 2011. Áp dụng phương pháp đã thẩm định để xác định hàm lượng As, Hg, Ni trong 20 mẫu nước mặt thu được ở một số kênh rạch của quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ trong 2 tháng, tháng 2 và 3 năm 2019 cho kết quả hầu hết không bị nhiễm kim loại nặng. Duy chỉ có một điểm cuối hồ Bún Xáng giao với sông Cần Thơ bị nhiễm nhẹ kim loại As vào tháng 3 năm 2019. Hàm lượng As từ không phát hiện (KPH) đến dưới 0,01 mg/L (trừ điểm BX2), hàm lượng Hg đều không phát hiện được, hàm lượng Ni từ KPH đến 0,0385 mg/L. Kết quả cho thấy hàm lượng cả 3 kim loại As, Hg, Ni hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Description: 60tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9255
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.91.106.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.