Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92879
Title: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một khoa học, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của lịch sử dân tộc
Authors: Phạm, Xuân Mỹ
Nguyễn, Thị Hồng Điệp
Keywords: Lịch sử Đảng
Lịch sử dân tộc
Đổi mới phương pháp nghiên cứu và giản dạy
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 382 .- Tr.90-95
Abstract: Hiện nay, trên diễn đàn Quốc hội và nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các nhà nghiên cứu và nhân dân đặc biệt quan tâm đến quyết định của Quốc hội coi môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong giáo dục trung học phổ thông, từ lớp 10, năm học 2022-2023, trong đó có nội dung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ vị trí, vai trò của môn lịch sử; Lịch sử Đảng là một khoa học; sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học và đội ngũ giáo viên lịch sử
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92879
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.