Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92879
Nhan đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một khoa học, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của lịch sử dân tộc
Tác giả: Phạm, Xuân Mỹ
Nguyễn, Thị Hồng Điệp
Từ khoá: Lịch sử Đảng
Lịch sử dân tộc
Đổi mới phương pháp nghiên cứu và giản dạy
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 382 .- Tr.90-95
Tóm tắt: Hiện nay, trên diễn đàn Quốc hội và nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các nhà nghiên cứu và nhân dân đặc biệt quan tâm đến quyết định của Quốc hội coi môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong giáo dục trung học phổ thông, từ lớp 10, năm học 2022-2023, trong đó có nội dung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ vị trí, vai trò của môn lịch sử; Lịch sử Đảng là một khoa học; sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học và đội ngũ giáo viên lịch sử
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92879
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.