Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9294
Title: Khảo sát khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng polyphenol, flavonoid của cao chiết methanol từ lá cây Sầu Đâu (Azadirachta Indica A. Juss) và lá cây Lựu (Punica Granatum L.)
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Huỳnh, Tú Lê
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hoạt động kháng oxy hóa của cao chiết methanol lá Sầu Đâu (Azadirachta Indica A. Juss) và lá Lựu (Punica Granatum L.). Nghiên cứu được thực hiện qua các thí nghiệm: Khảo sát thành phần hóa học, định lượng polyphenol tổng, định lượng flavonoid toàn phần, hiệu quả trung hóa gốc tự do DPPH, ABTS+ , phương pháp khử sắt RP, FRAP và phương pháp dùng phép thử phosphomolybdenum. Kết quả nghiên cứu hàm lượng cho thấy hàm lượng trong flavonoid được ly trích trong methanol của cao Sầu Đầu và Lựu lần lượt là 534,843±3,93 mg QE/g; 555,6±2,18 mg QE/g. Hàm lượng polyphenol của cao chiết methanol Sầu Đâu và Lựu lần lượt là 186,946 ±0,581 mg GAE/g; 191,381±0,792 mg GAE/g. Khả năng làm sạch gốc tự do DPPH của cao Sầu Đâu kém hơn 2,17 lần so với chất chuẩn vitamin C và cao Lựu mạnh hơn 1,02 lần so với chất chuẩn vitamin C. Theo phương pháp ABTS+ , khả năng ức chế gốc tự do của cao Sầu Đâu và lựu đều mạnh hơn chất đối chứng trolox lần lượt là 1,02 lần và 2,02 lần. Khả năng khử sắt RP của cao chiết Sầu Đâu và Lựu đều thấp hơn chất chuẩn BHA lần lượt là 2,59 lần và 1,05 lần. Đối với phương pháp khử sắt FRAP thì cao Sầu Đâu yếu hơn trolox 1,08 lần và Lựu so với trolox mạnh hơn 1,11 lần. Trong phép thử phosphomolybdenum, hiệu quả kháng oxy hóa của cao chiết Sầu Đâu và Lựu đều kém hơn vitamin C lần lượt là 3,52 lần và 1,85 lần. Kết quả cho thấy dịch chiết của Sầu Đâu, Lựu được coi là nguồn tiềm năng sinh học để phát triển các loại thực phẩm chức năng, công thức thuốc sau này. Từ khóa: Sầu Đâu, Lựu, Azadirachta Indica A. Juss, Punica Granatum L, kháng oxy hóa, DPPH, RP, FRAP, ABTS+ , phosphomolybdenum, TPC, TFC
Description: 103tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9294
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.