Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9297
Title: : Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt tại các kênh rạch trên địa bàn quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Võ, Thị Ngọc Tiên
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt tại các kênh rạch trên địa bàn quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ” được thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019, nhằm đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt tại 4 tuyến kênh rạch (Cái Khế, Cái Sơn Hàng Bàng, Bún Xáng, Tham Tướng) trong khu vực khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nước mặt ở khu vực khảo sát nhìn chung tương đối tốt vào cuối mùa mưa, chỉ xảy ra ô nhiễm cục bộ tại một số vị trí. Tuy nhiên nước mặt bị ô nhiễm hữu cơ cao vào thời điểm mùa khô. Các chỉ tiêu chất lượng nước như: BOD5, COD, NH4+, PO43- đều vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (QCVN 08MT:2015/BTNMT). Đặc biệt ở rạch Tham Tướng bị ô nhiễm vô cùng trầm trọng, với hàm lượng phosphate và amoni rất cao, vượt nhiều lần so với giới hạn cho phép. Cụ thể hàm lượng phosphate vượt 5 – 7 lần, hàm lượng amoni vượt 40 – 60 lần, COD vượt khoảng 3 - 4 lần và BOD5 vượt khoảng 4 -5,5 lần.
Description: 51tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9297
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.